1.1. Banka Hukukunun Konusu ve Bölümleri
Banka hukuku banka işletmesini ve bu işletmenin hukuki ilişkilerini düzenler.Diğer
ifade ile banka hukukunun konusunu banka işletmesi ve bu işletmenin üçüncü kişilerle olan
hukuki ilişkileri oluşturur.
Banka Hukukuyukarıda belirttiğimiz konusu çerçevesinde kendi içinde iki temel
bölüme ayrılmaktadır.
Bu bölümlerden birincisi; ‘Banka işletmesi hukuku’dur.Banka işletmesi hukukunun
konusunu temelde bir ticari işletme olan banka işletmesinin kuruluşundan sona ermesine kadar
bütün faaliyet sürecinde tabi olduğu kurallar oluşturur.
Bu bölümlerden ikincisi; ‘Bankacılık İşlemleri Hukuku’dur.Bu bölüm bazı yazarlar
tarafından ‘Banka sözleşmeleri hukuku’ olarak da adlandırılmaktadır.Biz burada banka
işletmesinin üçüncü kişilerle yaptığı bütün hukuki işlemleri kapsar daha geniş bir anlam ifade
etmek üzere ‘Bankacılık işlemleri hukuku’ kavramını tercih ediyoruz.
1.2. Banka Hukuku Kurallarının Hukuki Niteliği
Banka hukuku kurallarının nitelikleri dahil oldukları bölümün niteliğine bağlı olarak
belilenmektedir. Şöyle ki ‘Banka işletmesi hukuku kuralları’emredici ve kamu hukuku
kuralları niteliğindedir.Çünkü bu bölüme ilişkin kurallar banka işletmesinin kuruluşundan
sona ermesine kadar bütün faaliyet sürecini düzenleyen; doğrudan doğruya kamu düzeni ile
ilgili olup, ihlallerine hukuk ve ceza yaptırımlarının bağlanmış olduğu emredici hukuk
kurallarıdır. ‘Bankacılık işlemleri hukuku’ kuralları ise emredici olmayan yani yedek
tamamlayıcı ve özel hukuk kuralları niteliğindedir. Çünkü bu bölümün içerdiği kurallar
bankalar ile üçüncü kişiler arasındaki genellikle sözleşme niteliğindeki hukuki işlemlerden
ibarettir ve taraflar bu sözleşmelerin içeriğini belirli sınırlara bağlı olarak diledikleri gibi
belirleyebilirler. Bu sözleşmeler atipik borçlar hukuku sözleşmeleri niteliğinde